Liczniki odwiedzin HistoriaHistoria

OSP Ostrowite


Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowitem powstała w 1917 roku z inicjatywy dh Stanisława Szczepankiewicza. Siedzibą straży było Ostrowite. Pierwszy Zarząd został wybrany przez ogół mieszkańców wsi: Kąpiela, Ostrowitego, Przecławia, Borówca, Siernicza Wielkiego, Siernicza Małego w składzie:
1. Wawrzyniec Szczepankiewicz - prezes i zarazem skarbnik
2. Stanisław Szczepankiewicz - naczelnik
3. Józef Tomaszewski - z-ca naczelnika
4. Józef Jakubowicz - sekretarz
5. Walenty Kaźmierczak - gospodarz
6. Feliks Tylman - adiutant

W 1919 roku przystąpiono do budowy remizy w Ostrowitem. Inicjatorem budowy był prezes Wawrzyniec Szczepankiewicz. Budulec na budowę był wzięty ze starego Kościoła w Ostrowitem. Pobudowano piętrową remizę: na piętrze mieściła się sala widowiskowa, na parterze garaż na sprzęt pożarniczy.

1914-1918 to lata I Wojny Światowej. Ziemia ostrowicka była zajęta przez okupanta niemieckiego. W takim to trudnym czasie pod przewodnictwem duchownym Proboszcza Antoniego Albina miały miejsce niezwykle ważne wydarzenia:
- Polska po 123 latach niewoli odzyskuje niepodległość,
- w latach 1917-1919 został pobudowany obecny Kościół,
- została zorganizowana pierwsza polska szkoła (nauczyciel Józef Jakubowicz ustąpił miejsca swojej siostrze Ludwice Jakubowicz, która kierowała szkołą aż do 1953 roku).
Początki STRAŻY ostrowickiej były skromne. Liczba strażaków około 20; czyniono starania o zakup sikawki ręcznej, paru węży gaśniczych, odpowiedniego umundurowania.
Wspomniane wyżej zamierzenia zrealizowano latach 1920-1928; STRAŻ pozyskała konny wóz pożarniczy, ręczną sikawkę, zakupiono mundury, pasy i hełmy, sprawiono drabiny pożarnicze, tłumnice, bosaki.
Sprawami wyszkoleni zajmował się dh Teodor Pieszak. Naczelnikiem w tym czasie był Józef Tomaszewski, z-ca naczelnika Stefan Świątek.

W latach 1926-1928 zorganizowana została orkiestra dęta. Nauczycielami gry na instrumentach i kapelmistrzami byli dh Muszyński z Kalinowa następnie Bronisław Kosmowski potem Koziarski przy współudziale Mieczysława Adamczyka z Siernicza Małego i Drzewieckiego z Miłaczewa.
W orkiestrze grali m.in. z Siernicza Wielkiego i Małego: bracie Gospodarowie, Józef i Władysław Garsztkowie, Leśniowski; z Borówca: Czesław i Bronisław Kosmowscy, Tadeusz Zaborowicz; z Tomaszewa: Mieczysław Wiśniewski i Tadeusz Kamiński; z Przecławia: Frąckowiak; z Kąpiela: Władysław Tylman; z Jarotek: Niemiec Waldemar Kaus.
Instrumenty muzyczne zostały kupione przy wydatnej pomocy społeczeństwa za pieniądze STRAŻY.

W dziesięciolecie STRAŻY (1927r.) został ufundowany sztandar. Uroczystość wręczenia sztandaru miała podniosły charakter. Sztandar poświęcił Ksiądz Antoni Albin. Sztandarowym został Maksymilian Rozpędowski jego z-cą Lucjan Rzemyszkiewicz.
W 1928 roku umiera Ksiądz Antoni Albin, Proboszcz Parafii Ostrowite przez ostatnie 25 lat. STRAŻ żegna Wielkiego Proboszcza, który umiera w opinii świętości.
Od 1928 zaczyna funkcjonować OSP w Kąpielu. W zarządzie OSP Ostrowite następują zmiany prezesem zostaje Józef Tylman, naczelnikiem Augustyn Tylman, który prowadzi cotygodniowe ćwiczenia, prężnie działa orkiestra, rozwija się działalność kulturalno rozrywkowa.
Proboszczem Parafii Ostrowite zostaje Ksiądz Antoni Radomski prezes OSP w latach 1935-1938. Nowym naczelnikiem zostaje Józef Hajdrych nauczyciel ze wsi Koziegłowy. Od 1938 roku naczelnikiem zostaje Hieronim Chmielewski.
W 1939 roku Straż Ostrowicka liczy 60 druhów razem z orkiestrą. Częste zawody i ćwiczenia, aktywna orkiestra, własna Biblioteka, czytelnia, sala widowiskowa, często organizowane zabawy taneczne to obraz dobrze zorganizowanej i aktywnej STRAŻY.
OKRES WOJNY 1939-1945
W początkach 1940 r. niemiecka administracja Gminy powołuje straż pożarną wyposażając ją w motopompę DWK-800.Do straży zapisano polskich pracowników Gminy w osobach Dembińskiego, W. Trzeszczyńskiego, Lewandowskiego, Adama i Jana Silskich, Lucjana Hejnę, W. Karpińskiego, 4 robotników rolnych z Przecławia i Siernicza Wielkiego.
Strażnicę przerobiono na mieszkania, zlikwidowano bibliotekę, rozwiązano orkiestrę, część instrumentów zabrali Niemcy, część została przechowana. Sztandar OSP przechowała rodzina Silskich. Wielu strażaków z rodzinami została z tego terenu wywieziona do G. G. Podczas wojny zginęli Józef Hajdrych i Konstanty Tylman

Grupa działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowitem, tuż po zakończeniu działań II Wojny Światowej przystępuje do odbudowy STRAŻY. Sprawą najważniejszą było kupno działki pod budowę remizy, gdyż strażnica wybudowana w 1919 r. została na trwałe zagospodarowana na mieszkania.
W lutym 1945 r. został powołany Tymczasowy Zarząd OSP w składzie:
- Wincenty Trzeszczyński - prezes
- Witold Karpiński - naczelnik i gospodarz
- Jan Berdziński - skarbnik
- Józef Chojnacki - sekretarz
Zarząd OSP kupił od Marianny i Bernarda Józefiaków z Ostrowitego działkę ziemi o powierzchni 0,33 ha w zamian za 0,56 ha ziemi ornej odsprzedanej STRAŻY przez Jana Karpińskiego było to 30.06.1946 r.
Zaraz potem Zarząd OSP zwrócił się do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z prośbą o kupno drewnianego baraku na terenie powiatu Międzyrzecz.
3 lutego 1947 roku grupa 12 strażaków wyjechała do Międzyrzecza w celu rozbiórki i przewiezienia baraku.
Do końca grudnia strażnica była oddana pod dach.
Przy budowie pracowało 67 strażaków. Pomagali również mieszkańcy wsi Ostrowite, Tomaszewo, Przecław, Siernicze. Murarz Franciszek Tomczak wykonał fundamenty i podmurówki. Dla celów budowy Zarząd OSP zakupił samochody, które wyremontował kierowca Mieczysław Kotecki.
W 1948 roku założono podłogi na Sali widowiskowej, wykonano scenę oraz zaplecze magazynowe i garaż.
Tymczasowy Zarząd zastąpił 10 osobowy w składzie: Witold Karpiński, Zygmunt Przybylski, Stanisław Baśkiewicz, Mieczysław Kotecki, Bernard Dopytalski, Jan Silski, Adam Silski, Jan Kosiński, Czesław Tomaszewski, Hieronim Sipowicz.
Odbywały się zabawy taneczne, zawody sportowo - pożarnicze w rejonie Kleczew i Konin. Zarobione pieniądze przeznaczono na wybudowanie zbiornika wodnego, utwardzenie dojazdu, malowanie sali. Przybywało sprzętu pożarniczego. Centralną osobą w jednostce był Komendant-naczelnik Witold Karpiński i jego z-ca Zygmunt Przybylski.
Od 1953 roku pomieszczenia remizy udostępniono Gminnej Spółdzielni w Ostrowitem. Początkowo tylko na czas skupu zbóż tj. okres 5 miesięcy, później na czas dłuższy. W 1958 roku okazało się, że Straż Ostrowicka po raz drugi w swej historii została bez remizy. Długoletni spór o czynsz dzierżawy zakończył się pomyślnie dla Gminnej Spółdzielni, zaś Ksiądz Prałat Antoni Skrzypkowski za to, że udostępnił garaż w domu parafialnym dla wozu pożarniczego został obciążony bardzo dużym podatkiem.
29 listopada 1957 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Prezesem Zarządu został Jerzy Kruszczak, Witold Karpiński - naczelnik, Stanisław Baśkiewicz - skarbnik, Adam Silski - gospodarz.
30.12.1959 roku poprzez podpisanie aktu notarialnego ostatecznie straż sprzedała zagospodarowaną na magazyn zbożowy od 1953 roku remizę Gminnej Spółdzielni. Otrzymana ze sprzedaży kwota 205 tys. zł. pozwoliła na zakup 28 arowej działki od rodziny Łuczaków z Tomaszewa, za kwotę 31 tys. zł. i przystąpienie do budowy obecnej remizy strażackiej.
7 marca 1961 roku po podpisaniu aktu notarialnego zapadła decyzja o budowie wielofunkcyjnej piętrowej remizy strażackiej. Postanowiono, że budowa będzie prowadzona w czynie społecznym. Uzgodniono zakres prac z głównym wykonawcą Franciszkiem Tomczakiem. Podwykonawcy to Stankiewicz ze Słupcy, który wykonał stolarkę okienną i drzwiową, konstrukcje dachowe i pokrycie dachowe Adam Silski i Mieczysław Markiewicz. Środki finansowe na budowę remizy pozyskiwano m.in. od mieszkańców poprzez zbiórkę po domach, z zabaw tanecznych, ze zbiórek ulicznych.
Strażacy i sympatycy Straży przepracowali wiele godzin w czynie społecznym.
24 listopada 1963 roku nastąpiło uroczyste oddanie strażnicy OSP do użytku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej z Poznania, Komendy Rejonowej ze Słupcy, władze administracyjne, członkowie straży, ofiarodawcy i mieszkańcy Ostrowitego.
Nastąpiło zagospodarowanie nowej remizy i tak salę średnią oddano na użytek Szkoły Przysposobienia Rolniczego, Biblioteka otrzymała 2 pomieszczenia od podwórza, mieszkanie służbowe otrzymał nowy naczelnik nauczyciel Daniel Samul.
Otrzymany w 1961 roku wóz bojowy z Kalina został przekazany do Trąbczyna, natomiast Nasza STRAŻ otrzymała nowy wóz bojowy STAR - 20, nową motopompę M - 800, otrzymano 20 kpl. mundurów, buty, kaski. Zakupiono 18 stolików i 80 krzeseł.
Lata 1964 - 1984 to czas zrównoważonego rozwoju STRAŻY.
- częste wyjazdy do pożarów z których najważniejszy był 9 marca 1972 roku do pożaru w Stomilu Poznań,
- coroczny udział w zawodach sportowo - pożarniczych i bardzo dobre miejsca naszej STRAŻY. 1976 - II miejsce w zawodach wojewódzkich w Golinie.
- angażowanie się Naszej STRAŻY w czyny społeczne przy budowie domu nauczyciela i Ośrodka Zdrowia w Ostrowitem, strażnicy w Kąpielu i w Gostyniu,
- udział w uroczystościach gminnych i poza gminnych.
Po Danielu Samulu, który wyprowadził się do Gniezna naczelnikiem i kierowcą wozu bojowego zostaje Henryk Majewski, zajmując jednocześnie mieszkanie służbowe (do 1981 roku).
Gospodarzem najpierw jest Adam Silski potem Jan Rzemyszkiewicz, skarbnikiem Stanisław Baśkiewicz a od 1982 roku Jan Szumański. W zarządzie są również Kazimierz Wolicki i Władysław Łuczak. Stan osobowy STRAŻY 65 strażaków. Na czas budowy budynku Urzędu Gminy pomieszczenia na parterze w nowej remizie zostały zajęte przez Urząd Gminy (1976-1979).
w 1979 roku zorganizowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Organizacją MDP zajęli się Ryszard Wolicki i Kazimierz Maciejewski.
W 1981 roku odbyły się obchody 65 leci straży został ufundowany i wręczony nowy sztandar, zorganizowano Izbę Pamięci.
Lata 1957 -84 to czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Jerzego Kruszczaka niestrudzonego organizatora i budowniczego. 22 stycznia 1984 roku podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego po dramatycznej dyskusji Jerzy Kruszczak zrezygnował z funkcji prezesa. Nowym prezesem został Tadeusz Sobczak, sekretarzem Ryszard Wolicki, Zbigniew Nowicki z-cą naczelnika. Kazimierz Wolicki, Henryk Majewski Jan Szumański i Jan Rzymyszkiewicz zachowali swoje funkcje.
1973 roku wraz z powstaniem Gminy Ostrowite w obecnych granicach zaczął funkcjonować Zarząd Gminny Związku OSP. Druhowie Naszej STRAŻY pełnili i pełnią nadal w Zarządzie bardzo ważne funkcje.
Prezesem Gminnego Zarządu od 1973 do 2003 roku (do śmierci) był Jerzy Kruszczak. Po nim funkcję przejął Ireneusz Majewski.
16 grudnia 1986 roku podczas Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego został wybrany Zarząd w następującym składzie:
- Tadeusz Sobczak - Prezes
- Kazimierz Wolicki - V-ce Prezes
- Zbigniew Nowicki - Naczelnik
- Ireneusz Majewski - Sekretarz
- Piotr Grobelny - Gospodarz
- Krzysztof Kasprzyk - Członek
- Kazimierz Maciejewski - Członek
Nowo wybrany Zarząd przygotował uroczystości jubileuszowe 70 - lecia OSP (28.02.87 r.), podczas których odznaczonych i wyróżnionych zostało 96 STRAŻAKÓW.
Lata 80 - te to szybki rozwój stanu osobowego; i tak w 1988 roku STRAŻ liczyła 144 strażaków:
- czynnych 53
- wspomagających 73
- honorowych 4
- MDP 14
W 1991 roku została wymieniona podłoga w Sali widowiskowej.
W tymże samym roku OSP Ostrowite poprzez rejestrację w Sądzie Rejonowym w Koninie jako stowarzyszenie uzyskała osobowość prawną, stała się samodzielną STRAŻĄ działając we własnym imieniu i na własne ryzyko.
W latach 1987 - 1990 wybudowano suszarnię na węże, doprowadzono wodę do kuchni i wybudowano sanitariaty.
w 1992 roku przeprowadzono remont pokrycia dachowego na strażnicy i budynku gospodarczym. Przebudowano scenę.
W 1995 roku jednostka OSP w Ostrowitem włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (Walne Zebranie 05.02).
Straż liczyła 176 członków.
Zebranie Walne 07.01.96 roku to poświęcenie samochodu bojowego STAR 660 i wybór nowego zarządu.
Prezesem Zarządu został Piotr Grobelny, Z-ca Prezesa Krzysztof Kasprzyk, Naczelnikiem Ryszard Wolicki. Wyżej wymienieni powyższe funkcje pełnia do dnia dzisiejszego.
Ostatnie 10 lat to szybki rozwój Naszej STRAŻY.
I tak w 2001 roku ze względu na powiększającą się liczbę wypadków otrzymaliśmy samochód Lublin 3 typu lekkiego do ratownictwa drogowego. Samochód kosztował 58 tyś. zł.
8 stycznia 2003 roku Nasza Jednostka otrzymała nowy samochód bojowy. W grudniu, w tym samym roku dach remizy został pokryty blachą.
W czynie społecznym został pobudowany garaż (2002 rok).
Wygospodarowanie znacznych środków było możliwe dzięki wydzierżawieniu remizy na dyskotekę (1994-2004).
Nasi wodniacy w lipcu 2005 roku w I Zawodach Ogólnopolskich Drużyn Wodnych OSP w Murzynowie k. Płocka zajęli I miejsce.

PODSUMOWANIE:
1. W STRAZY zawsze najważniejszy był CZŁOWIEK, jego umiejętność, jego zaangażowanie i poświecenie.
Cel istnienia OSP najlepiej oddaje hasło wypisane na sztandarze "BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK".
90 lat temu było 20 strażaków ochotników, obecnie jest 205.
Do Naszej Straży należą młodzi (MDP), czynni druhowie w sile wieku i weterani służby i pracy - członkowie honorowi.
Do Naszej Straży należą kobiety, które poprzez swoją pracę obecnie tworzą w Jednostce atmosferę domu rodzinnego.
2. Przez długie lata do pożaru jeździło się wozem konnym, obecnie jesteśmy Jednostką typu S-4; 2 samochody bojowe, samochód ratownictwa drogowego, samochód do dowodzenia akcją, pełne wyposażenie od motopompy począwszy a na indywidualnym wyposażeniu strażaka w aparat skończywszy.
Wyjeżdżamy do akcji ratowniczo - gaśniczych; do pożarów budynków, lasów zbóż, traw, słomy.
Coraz częściej jeździmy do wypadków drogowych.
Uczestniczymy w poszukiwaniach zaginionych.
Tym, którzy utonęli oddajemy ostatnią posługę poprzez poszukiwania wyławianie zwłok.
Likwidujemy gniazda os i szerszeni.
Likwidujemy skutki podstopień i huraganów.
Zabezpieczamy różnego rodzaju imprezy.
3. Strażak musi ciągle doskonalić swoje umiejętności dlatego organizowane są szkolenia, ćwiczenia, pokazy sprzętu gaśniczego i ratownictwa.
Corocznie organizowane są zawody sportowo - pożarnicze, udział i zajęcie I miejsca w zawodach międzygminnych i powiatowych to sprawa honoru każdego strażaka.
4. Ciągłą troska Wszystkich Strażaków jest baza; trzykrotnie w swej historii budowaliśmy domy strażaka, natomiast remonty, modernizacja, wymiana i uzupełnienie sprzętu to nasza troska codzienna.
5. Na uwagę zasługuje działalność kulturalno - rozrywkowa; zabawy taneczne, bale sylwestrowe, karnawałowe, majówki, dożynki gminne, festyny przeszły do historii jako przykład dobrze zorganizowanej rozrywki. Lata przedwojenne to czas kiedy funkcjonowała orkiestra dęta naszej STRAŻY.
6. Nasza STRAŻ uczestniczy w obchodach świat kościelnych i państwowych:
- warta u grobu Pańskiego
- udział w Rezurekcji
- udział w procesji Bożego Ciała, odpustu
- udział w obchodach Święta 3 Maja w Mieczownicy
- rocznicy odzyskania niepodległości 11 Listopada.
7. Udział w obchodach Dnia Strażaka na szczeblu gminnym i powiatowym
8. Towarzyszymy druhom strażakom z okazji slubu, bierzemy udział w pogrzebach druhów strażaków i osób, które zasłużyły się dla Straży.

9. Kierunki działania, najważniejsze decyzje, wybory władz to Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze I Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Staraliśmy się aby każde Walne Zebranie było jak najlepiej przygotowane i przebiegało w jak najlepszej atmosferze.

Historię przygotowano z okazji 90-lecia OSP Ostrowite, które obchodzono w czerwcu 2007 roku.